Groeiende personeelstekorten? Inspelen op de plotse urgentie van beeldbellen, zorg op afstand en het gebruik van AI? Snel reageren op plots veranderende vraag en aanbod in Coronatijd? Regionale ontgroening en vergrijzing? In regio West-Friesland weten ze er wel raad mee. Zorgaanbieders Omring en WilgaerdenLeekerweideGroep (WLG), Hogeschool Inholland, de West-Friese Bedrijvengroep en verschillende gemeenten in de regio sloegen de handen ineen om de Talent Academy Westfriesland op te richten als integrale oplossing voor verschillende obstakels. Hier zijn afgelopen oktober negentien cursisten gestart met de post-HBO opleiding Innoveren in Zorg en Welzijn met Technologie (IZWT), een uniek initiatief dat een brug slaat tussen zorg, bouw, ICT en techniek en een nieuwe stap naar hoger onderwijs in West-Friesland zet. 

Waar komt het vandaan en wat is het? 

Het opleidingstraject betreft twee sporen: in het ene spoor wordt de nadruk gelegd bij ontwikkeling en uitvoering van een cross-sectorale post-HBO leergang IZWT om mensgerichte zorg op afstand mogelijk te maken. Het andere spoor focust meer op onderzoek, innovatie en de langere termijn binnen opleidingen op niveau 6 (HBO bachelor) en praktijkleeronderzoek (HBO en WO). Talent Academy Westfriesland tracht perspectief te brengen in een carrière in de zorg en wil energie en enthousiasme overbrengen op getalenteerde jongeren en zij-instromers. Door de Coronacrisis ontstaan er kansen om getalenteerde en ervaren mensen uit andere sectoren een aantrekkelijk HBO-v zij-instroomtraject aan te bieden waarin theorie en praktijk naadloos samengaan. Het praktijkonderzoek is erop gericht nieuwe innovatieve samenwerkingen tussen zorg en bouw, zorg en ICT en zorg en techniek tot stand te brengen en oplossingen uit deze samenwerkingen te testen en toe te passen. 

Wat is nog meer het doel van dit initiatief?

Met de leergang wordt getracht optimale zorg te leveren en cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Technologie en slim bouwen kunnen daarbij van pas komen en medewerkers ontlasten. Met de nieuwe opleiding worden er loopbaankansen gecreëerd voor bestaande zorgmedewerkers en worden nog onbestaande vormen van onderwijs geboren. ‘Een van de beweegredenen om de Talent Academy Westfriesland op te richten, is het behouden en vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in West-Friesland. Het is een prachtige regio met schitterende bedrijven. We beseffen dat (jong) talent ook een belangrijke sleutel is in het samenwerken aan de regionale uitdagingen. Daarom is het belangrijk om het economische klimaat te versterken en te zorgen dat mensen hier willen blijven om te leren, werken, wonen en leven. Zo kunnen we ook de tendens waarin jongeren wegtrekken naar de grotere steden terugdringen’, vertelde Ciska Pouw, aanjager van het initiatief, bij de start van de opleiding.

Inspelen op het moment 

Ondanks de vele beperkingen en aanpassingen rondom COVID-19, is er geen beter moment geweest om de opleiding te lanceren. De zorg doet in deze pandemietijd een groter beroep op afstand, dus zorg op afstand blijkt dit jaar in het bijzonder onmisbaar. De initiatiefnemers zijn daarom trots op de start van de opleiding met 19 gemotiveerde studenten die zichzelf en de sector klaarstomen om beter in te spelen op zorg op afstand.

Nieuw traject en verbreding 

Een volgende stap in de ontwikkeling van de Talent Academy Westfriesland is om samen met Inholland en de gemeenten in West-Friesland in de regio een pilot met een flexibele deeltijd HBO-v opleiding te realiseren. Met diverse partners zijn de mogelijkheden en kansen, maar ook de randvoorwaarden voor een succesvolle zij-instroomroute verkend. Vanuit de post-HBO-opleiding en het deeltijdtraject HBO-v wordt er gekeken naar het vertalen of uitbreiden van de trajecten naar andere gebieden. 

Veel mensen die een overstap overwegen, hebben een gezin of zorgbehoevende ouders en zijn een bepaald inkomen gewend. Dan is een overstap naar een andere branche natuurlijk niet zo gemakkelijk. Als je een reguliere overstap maakt, moet je vier jaar naar school en volg je de gehele hbo-opleiding van A tot Z. Bij deze flexibele deeltijdopleiding werkt dat anders. Het is niet per definitie een versnelde opleiding, maar de flexibiliteit zit in het feit dat je jouw eigen leerroute bepaalt. Op momenten dat dit gewenst is, kun je het traject versnellen of vertragen. Bijvoorbeeld in een periode waarin je kinderen of je ouders om meer zorg en aandacht vragen en je minder tijd en energie hebt om examens te maken. Dan is het ideaal als je het tempo van de opleiding kunt bijstellen.’ Hogeschool Inholland zet daarnaast een scan in voor deze opleiding die inzichtelijk maakt welke ervaring de deelnemer al in huis heeft voorafgaand aan het traject. Daarmee kan er vrijstelling voor bepaalde onderdelen en toetsen worden gegeven. 

Waarom is dit initiatief een Koploper? 

De initiatiefnemers achter Talent Academy Westfriesland; WilgaerdenLeekerweide-Groep, Omring en de Westfriese bedrijvengroep zijn vanuit een grote droom en visie, een cross-sectorale samenwerking aangegaan om de regionale arbeidsmarktuitdagingen in de zorg, techniek, I(C)T en bouw het hoofd te bieden en gezamenlijk HBO-onderwijs in de regio te creëren. Door de samenwerking aan te gaan met Hogeschool Inholland is hoger onderwijs naar de regio gehaald en zijn loopbaankansen voor huidige zorgmedewerkers gecreëerd en innovatieve op- en bijscholingsmogelijkheden ontwikkeld.
Leer- en innovatienetwerken of living labs en praktijkonderzoek maken hiervan onderdeel uit en gebruik en ontwikkeling van EHealth toepassingen speelt hierin een grote rol. 

De opleiding IZWT is een post-hbo-leergang op maat met open inschrijving. Studenten volgen één lesdag per twee weken, aangevuld met een 24/7 beschikbare digitale leeromgeving. Zo speelt dit initiatief niet alleen in op de behoeftes in de regio, maar ook in de rap veranderende vraag en aanbod binnen de sector en in tijden van pandemie. Daarnaast ligt de focus bij de wil om te veranderen, bij te leren en wordt digitale en technologische innovatie nauw betrokken bij het werk. 

Het traject is praktijkgericht en sluit aan op de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice, zodat gemotiveerde kandidaten kunnen doorgroeien. Na het doorlopen van het traject kan een deelnemer onder andere: 

  • een analyse en advies opstellen en uitbrengen over in te voeren zorgtechnologieën doorvoeren in de eigen organisatie 
  • een implementatieplan voor een zorgtechnologie/eHealth-toepassing opstellen en doorvoeren 
  • en risicoanalyse van een informatiebeveiligingsplan opstellen 

Wat levert het op? 

Met deze aanpak wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het voorkomen van uitstroom en het vertrek van jonge medewerkers uit de regio. Ook krijgen arbeidsinnovatie en leven lang ontwikkelen een stevige impuls. 

Allereerst is het opzetten en van start gaan van de genoemde opleiding een concreet resultaat. Op de langere termijn wordt ingezet om een aanbod op HBO- en WO-niveau voor zowel zittend als toekomstig personeel te creëren en behouden. Zo wordt duurzaam ingezet op het verhogen van het kennis- en opleidingsniveau in de gehele regio en het benutten van e-Health en technologische toepassingen in de zorg. 

Het initiatief Talent Academy West-Friesland heeft ook een sterke impuls gegeven aan de duurzame samenwerking tussen WilgaardenLeekerweideGroep en Omring. Inmiddels zijn op diverse andere terreinen samenwerkingen ontstaan. Ook is er inmiddels volop animo voor een tweede start van de post-hbo leergang. Hoewel het initiatief zich richt op hoger onderwijs is het niet ondenkbaar dat in de samenwerking tussen het mbo en hbo in de toekomst doorlopende leerlijnen ontwikkeld worden om de grotendeels mbo opgeleide beroepsbevolking bij- en op te scholen. De mogelijkheden om in najaar 2021 opnieuw te starten worden momenteel onderzocht. 

Bekijk ook de Actieleer TV met Ciska Pouw:

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Linda Koppes

Initiatiefnemer van dit project
Linda Koppes
Intern Projectleider Talent Academy Westfriesland
Stuur een e-mail