Toepasselijkheid

Deze verklaring is van toepassing op www.actieleernetwerk.nl.

Hoe wordt informatie verzameld?

Wanneer je onze website bezoekt, je aanmeldt bij het Actie Leer Netwerk, je inschrijft voor onze nieuwsbrief of een contactformulier invult via de website, deel je persoonsgegevens met ons. Daarnaast is het mogelijk dat je contact met ons opneemt, omdat je wilt weten welke informatie wij over je verzamelen of om een klacht in te dienen. Dan vragen we je om je contactgegevens achter te laten zodat we contact met je kunnen opnemen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Op basis van de door je verstrekte gegevens worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, e-mailadres, functie, naam organisatie, telefoonnummer en IP-adres.

Doeleinden van de verwerking

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij je daarvoor van tevoren je toestemming hebt gegeven.

De persoonsgegevens die worden verwerkt worden gebruikt om:

Verplichte gegevens.

Soms ben je verplicht om bepaalde gegevens achter te laten via de website. Dit moet  alleen als dat noodzakelijk is om invulling te kunnen geven aan de hierboven genoemde doeleinden. Als je bijvoorbeeld je e-mailadres niet achterlaat, dan kunnen we je ook niet inschrijven voor een evenement.

Met wie worden je persoonsgegevens gedeeld?

Het Actie Leer Netwerk deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij het gaat om:

Tot slot je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om te kunnen voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor wat betreft je inschrijving voor onze nieuwsbrief bewaren we je gegevens zolang je je niet hebt uitgeschreven. Heb je een contactverzoek gedaan via de website? Dan worden je gegevens nooit langer dan een jaar bewaard nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden. Tot slot geldt voor de overige dienstverlening dat we je gegevens bewaren tot maximaal 7 jaar indien er sprake is van een fiscale, wettelijke verplichting. En komt er geen overeenkomst met je tot stand, dan bewaren we je gegevens maximaal 1 jaar.

Welke rechten heb je?

Inzien, corrigeren of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je geeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@actieleernetwerk.nl o.v.v. privacy. Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit privacy statement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met je persoonsgegevens omgaan.

Onze contactgegevens

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je vragen over dit privacy statement of over onze diensten dan kun je deze sturen aan info@actieleernetwerk.nl. Per post zijn we als volgt te bereiken: Actie Leer Netwerk, Postbus 5045, 2701 GA Zoetermeer. Telefonisch zijn we bereikbaar op het nummer 088 018 28 98.

Versie: 20190508

Downloads