Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet

Allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat doen we dus niet bij Anders Werken in de Zorg. Wij – innovatieve organisaties in de ouderenzorg – sporen kansrijke nieuwe technologieën op, testen ze in het klein bij één van de deelnemende zorgorganisaties en zetten ze vervolgens op grote schaal in. Daarbij maken ze slim gebruik van elkaars ervaringen.

Het programma Anders Werken in de Zorg is een samenwerkingsverband in de ouderenzorg gericht op het gezamenlijk invoeren en ontwikkelen van arbeidsbesparende zorgtechnologie die de kwaliteit van zorg verbetert en arbeidstijd bespaart. Het programma is gestart in de regio West-Brabant onder aanvoering van tanteLouise, inmiddels opgeschaald naar meerdere regio’s, waaronder Friesland.

“Ons doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren”

Er zijn de komende jaren veel extra medewerkers nodig in de zorg. Aantallen die worden genoemd variëren van 80.000 tot 125.000. Naast de aandacht die uitgaat naar extra (zij)instroom, optimalisering van onderwijs en praktijk en het binden en boeien van onze medewerkers, is het noodzakelijk te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit. Wij verwachten niet dat het aantal benodigde arbeidskrachten daadwerkelijk gaat toetreden in de zorg om de doodeenvoudige reden dat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn. Het is daarom zaak nu te investeren in Anders Werken: met inzet van innovatieve zorgtechnologieën kunnen we onze zorgprocessen anders en slimmer inrichten. Dit doen we met als doel om voor de cliënt de kwaliteit van zorg te verbeteren, in combinatie met een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers waardoor de ratio cliënt/medewerker verbetert. Dat is de enige manier om te komen waar we moeten zijn: voldoende medewerkers in de zorg en het behouden van de kwaliteit van zorg. In dit programma bouwen we aan de kwaliteit van zorg en een uitdagende, prettige werkomgeving voor onze medewerkers.

Update: Anders Werken in de Zorg

Dit initiatief is eerder al Koploper geworden, de tekst heeft in juni 2023 een update gekregen.

Dit project bevindt zich in de fase van opschalen. Anders Werken in de Zorg is inmiddels uitgebreid naar 6 regio’s. In 2022 zijn de regio’s Utrecht en Drenthe aangesloten. Om de bovenregionale uitwisseling goed te kunnen bewerkstelligen zijn twee landelijk programmamanagers aangesteld en wordt begin 2023 ook de stichting Anders Werken in de Zorg opgericht. Ook gaat de uitbreiding door en gaan nog meer regio’s, zoals Salland en Zuidoost-Brabant, aansluiten.
Zie ook de video: 

Door samen innovatieve, arbeidsbesparende en zelfredzaamheid verhogende technologieën te testen en goed te onderzoeken draagt Anders Werken in de Zorg bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verminderen van de werkbelasting van medewerkers.

Zie bijvoorbeeld de ervaringen met expertise op afstand in Friesland, waardoor autoritten bespaart kunnen worden: 

Minder autoritjes specialisten nodig dankzij smart glass

Door de onderzoeken van de testen met elkaar te delen kunnen succesvolle technologieën sneller opgeschaald worden. Zo ligt in West-Brabant al onder ruim 2700 verpleeghuisbedden verspreid over 10 organisaties de bedsensor: 

Bedsensor neemt een vlucht in West-Brabant

Samen weet je meer en samen kom je verder dan alleen. Daarom is mooi om te zien hoe de beweging zich verder verspreid in het land en de kennisdeling verder gaat. Zo heeft Anders werken in de zorg in juni 2023 verbinding gemaakt met Voormalige Koploper TZA.

Originele tekst begint hier

Aanpak van het (samenwerkings)initiatief

 1. Het samen implementeren van innovatieve, arbeidsbesparende technologieën die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Anders Werken in de Zorg’. Bij succesvolle implementaties wordt in samenwerking snel opgeschaald in de inzet van de gekozen technologieën.
 2. Het onderzoeken van de effecten en opbrengsten voor de kwaliteit van zorg en personele inzet om te komen tot positieve businesscases van de toegepaste technologieën.
 3. Het uitwisselen van kennis en ervaringen in lerende netwerken binnen de regio en tussen de regio’s onderling. Dit doen we tijdens ‘werkplaatsen’, samen met medewerkers van alle deelnemende organisaties. Doel is om de beweging steeds meer uit te breiden tot een landelijk netwerk, door samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere regio’s.
 4. Het op professionele wijze invulling geven aan de communicatie om de noodzaak tot anders werken, de doelstelling van het programma en de samenwerking op dit vlak op de kaart te zetten.

Het Koploperinitiatief Anders Werken in de Zorg was genomineerd voor de Impactmakerprijs 2021. Bekijk het interview met Daan de Viet en Siham Sbai:

Welk resultaat is behaald?

 • In de twee Koploperregio’s zijn goed functionerende lerende netwerken waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Naast ouderenzorgorganisaties nemen ook kennisinstellingen en hogescholen aan deze netwerken deel.
 • Inmiddels zijn er acht innovaties opgenomen in het programma die bij de deelnemende organisaties in gebruik zijn genomen of op dit moment in gebruik worden genomen.
 • Binnen een groot aantal deelnemende organisaties wordt inmiddels al verder opgeschaald met de inzet van bepaalde zorgtechnologieën.
 • De eerste uitkomsten van begeleidend onderzoek zijn gepresenteerd en businesscases bekend. Deze zijn samengevat en gepresenteerd in de publicatie Anders Werken in de Zorg’, geschreven door de onderzoekers van Vilans. Dit whitepaper kun je hier downloaden.
 • In 2021 staat de uitbreiding van technologieën en activiteiten in beide regio’s op stapel.

De succesvolle aanpak in West-Brabant met 13 zorgaanbieders is succesvol gekopieerd in Friesland. Daar zijn inmiddels 11 aanbieders betrokken.
Deze opschaling heeft tot toename in het aantal geïmplementeerde innovatieve zorgtechnologieën geleid. Vanwege het feit dat we binnen het programma écht samenwerken, kunnen we ‘versnellen’, ‘verbreden’ en ‘verzilveren’

Impact op de werkvloer

Er wordt gewerkt volgens de principes van ‘versnellen’ (via het versneld implementeren), ‘verbreden’ (door opschalen) en ‘verzilveren’ (door de besparingen en opbrengsten uit te nutten) van de inzet van innovatieve zorgtechnologieën. Dit betekent dat de invoering van arbeidsbesparende technologie in de zorg (gecombineerd met kwaliteitsverbetering) vooral samen met medewerkers in de praktijk plaatsvindt. De impact op de werkvloer is groot: medewerkers komen intensief in aanraking met nieuwe technologie, en worden gestimuleerd om écht anders te gaan werken met behulp van zorgtechnologie.

“Samen innoveren = beter en sneller innoveren”

Wat kunnen andere organisaties van dit initiatief leren?

 • Een goede programma- en projectstructuur is belangrijk waaronder het aanstellen van een dedicated programmanager en instellen van een stuurgroep met de bestuurders van deelnemende organisaties.
 • Commitment van iedere deelnemende organisatie is belangrijk. Daarbij hoort ook het commitment om de uren die noodzakelijk zijn voor opstart en implementatie, ook van zorgmedewerkers, daadwerkelijk te faciliteren.
 • Daarnaast het commitment van iedere deelnemende organisatie bij te dragen aan de programma- en projectstructuur inclusief het aanstellen een projectleider.
 • Iedere deelnemende organisatie bij laten dragen met eigen middelen, bv 25% van de met de pilot(s) gemoeide materialen oplopend naar meer eigen financiering, bv 50%, vooruitlopend op een periode dat we ook zonder extra gelden/subsidies moeten doorontwikkelen.
 • Iedere deelnemende organisatie is verplicht zelf zorg te dragen voor de benodigde ICT-basisinfrastructuur als randvoorwaarde (zoals goed werkende wifi-verbindingen met voldoende datacapaciteit).

Wat wil Anders Werken in de Zorg bereiken?

Vergroten van het netwerk en samenwerkingsverband doordat andere regio’s aanhaken. We hopen andere regio’s te inspireren tot vergelijkbare samenwerkingsprogramma’s, die zich ook weer willen aansluiten bij de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg.

Er wordt in de regio Friesland samengewerkt met NHL Stenden en Hanzehogeschool, naast twee ROC’s.  

Meer informatie: https://anderswerkenindezorg.nl/

Contactpersonen:

Nils van de Reijt (West-Brabant)
Paulien van der Meulen (Friesland).
Programmamanager
E-mailadres Nils.vandeReijt@tantelouise.nl
E-mailadres Paulien.van.der.meulen@nb.nl

Telefoon 06-83121835
06-83529730

Bekijk hier de video over smartglasses bij Zorggroep Ter Weel:

Bekijk hieronder de Actieleer TV uitzending met Nils van de Reijt (West-Brabant), Paulien van der Meulen (Friesland) en André Walhout (Zeeland) over dit Koploperinitiatief:

Downloads

Meer weten over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Natascha van Riet

Initiatiefnemer van dit project
Natascha van Riet
Landelijk programmamanager AWIZ
061 354 73 25 Stuur een e-mail