Het Actie Leer Netwerk stelt de inhoud van deze website met zorg samen. Desondanks kan het voorkomen dat fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor je begrip. Eventuele feedback kun je doorgeven via info@actieleernetwerk.nl. Dit geeft ons gelegenheid eventuele fouten en gebreken te herstellen. Wijzigingen kunnen voorgaande mededeling worden doorgevoerd.

Aansprakelijkheid

Het Actie Leer Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast aanvaardt het Actie Leer Netwerk geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist- en/of onvolledigheden van de informatie die op deze website. Dit geldt ook voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het Actie Leer Netwerk.

Beeldmateriaal

Het Actie Leer Netwerk heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende het geplaatste beeldmateriaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen dit via info@actieleernetwerk.nl alsnog melden. Het Actie Leer Netwerk neemt graag de juiste bronvermelding over. Uiteraard zal op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijd worden indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Intellectueel recht

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij het Actie Leer Netwerk of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.