Technologische innovaties als domotica, apps, software en robotica zijn steeds gebruikelijker in de zorg. Dat vraagt van zorgverleners dat zij de nodige digitale vaardigheden bezitten.

’s Heeren Loo heeft in 2017 onderzoek gedaan naar digitale vaardigheden onder zorgmedewerkers. Tenminste een op de tien van de uitvoerende medewerkers bleek te voldoen aan de omschrijving van ‘digibeet’. Uit het onderzoek bleek daar bovendien veel schaamte, taboe, onzekerheid en angst aan gekoppeld te zijn. Medewerkers vermeden soms zelfs het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) of declareerden kilometers niet omdat ze het computersysteem niet durfden te gebruiken. Daarbij komt de nieuwe AVG-wet die in 2018 van kracht werd: ook daarmee wordt het nodige van medewerkers verwacht op het gebied van bescherming van privacy en gegevensbeveiliging.

‘s Heeren Loo ontwikkelde daarom een groot meerjarenprogramma om digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren en deelde alle kennis en materialen op www.digivaardigindezorg.nl.
De site bevat leermiddelen, communicatiemiddelen, een zelftest, filmpjes/vlogs en plannen waarmee medewerkers het vereiste digivaardigheidsniveau kunnen behalen. Samen met partners als Utrechtzorg en VWS is de kennissite van ’s Heerenloo doorontwikkeld naar andere sectoren, zoals de VVT.

Wat levert het op?

Medewerkers beschrijven een einde aan het taboe en de angst en zitten met meer vertrouwen achter de computer. Ze durven eerder hulp te vragen en ondersteunen ook cliënten bij vragen over computergebruik. Digivaardiger zijn levert hen bovendien tijdwinst op (een half uur sneller rapporteren levert bij een contract van 28 uur 100,8 uur per jaar op). De aanpak levert met name een bijdrage aan een leven lang leren voor medewerkers, gezond werken en een beperktere uitstroom. De kwaliteit van zorg is toegenomen door een beter gebruik van het ECD en andere computersystemen. Ook zijn er inmiddels al meer dan 120 digicoaches opgeleid die collega’s op de werkvloer helpen om vaardiger te worden. Onderwijsinstellingen in diverse regio’s zijn aangehaakt en er worden bijvoorbeeld studentdigicoaches opgeleid die medewerkers en cliënten in de VVT ondersteunen.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Diverse organisaties zijn met de gedeelde kennis aan de slag gegaan en delen op hun beurt weer kennis en ervaringen. Na doorvertaling naar de VVT-sector, waar het digivaardigheidsprobleem nog twee keer zo groot bleek te zijn, raakte ook VWS betrokken. Het ministerie stelde  middelen ter beschikking om het initiatief onder de aandacht te brengen van andere organisaties. Onderwijsinstellingen in het hele land, werkgeversverenigingen en koepelorganisaties als VGN, ActiZ en RegioPlus zijn actief benaderd en aangehaakt. Op digivaardigindezorg.nl staan niet alleen succesfactoren van dit Koploperinitiatief, maar ook valkuilen waar andere organisaties van kunnen leren.

Dit jaar gaat het programma uitbreiden naar de gzz en ziekenhuizen. Wil je meedenken? mail naar info@digivaardigindezorg.nl. Lees meer over de Coalitie Digivaardig in de Zorg.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het doel van het Koploperinitiatief is: de kwaliteit van zorg en effectiviteit van werken versterken door het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers in de zorg. Het resultaat is dat elke medewerker beschikt over die digitale vaardigheden die nodig zijn om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, nu, maar ook in de toekomst. Alle kennis, inclusief de site, onderzoeken, plannen en communicatiemiddelen, wordt gedeeld. Door actief kennis te delen en de medewerkers vaardiger te maken, ligt er een stevige basis voor verdere innovatie in de zorg. Hiermee levert deze Koploper een belangrijke bijdrage aan arbeidsinnovatie, maar ook aan leven lang ontwikkelen en het behoud van medewerkers voor de zorg.

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Suzanne Verheijden

Initiatiefnemer van dit project
Suzanne Verheijden
Strategisch Innovatie-adviseur en Programmamanager Digitale Vaardigheden
0646723114 Stuur een e-mail