Hoe kun je als oudere op een fijne manier zelfstandig thuis blijven wonen, zonder je omgeving te veel te belasten? Het project Sociaal Arrangeren helpt ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit gebeurt door samenwerking tussen de oudere, de mantelzorger en professionals. In overleg met de huisarts of wijkverpleegkundige komt een sociaal werker in actie, met expertise op het gebied van ouderen. Door deze nauwe samenwerking behoudt de oudere de touwtjes in handen, én wordt ook de zorgvraag verminderd.

Sociaal Arrangeren is opgezet vanuit Sterker sociaal werk. Het is een samenwerking met Gemeente Nijmegen, Coöperatie VGZ, ZZG zorggroep, Buurtzorg en NEO huisartsenzorg. Het project is een tweejarige pilot en wordt nu uitgevoerd in vier huisartsenpraktijken in Nijmegen. De huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige wijst ouderen op het project en schakelt een sociaal werker in. Deze sociaal werker gaat langs bij de oudere in kwestie en treedt op als casemanager.

Update Sociaal Arrangeren

Dit initiatief is in juni 2022 Koploper geworden, de tekst heeft in november 2023 een update gekregen.

In juli 2023 is de pilotfase van Sociaal Arrangeren afgerond. Vanaf dat moment bevindt het project zich in een doorontwikkelfase. Dat er doorontwikkeld wordt is terecht, want uit de evaluatie van de pilot blijkt dat Sociaal Arrangeren werkt! In het factbook is te lezen dat huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen zich ontlast voelen door deze aanpak. Begin 2024 wordt een bundel gepubliceerd met meer resultaten.

In de huidige fase is gekeken naar verbetering van de meetinstrumenten en vermindering van de administratieve lasten. Daarnaast is gewerkt aan het borgen en delen van het project. Er is een handboek voor Sociaal Arrangeren geschreven, inclusief lessons learned. Ook volgt er begin 2024 een webinar. Zo kunnen ook ouderen buiten Nijmegen gaan profiteren van dit mooie concept.

De projectgroep wil graag door, en is op zoek naar nieuwe financiering voor 2024.

Originele tekst begint hier

De touwtjes in eigen handen

De sociaal arrangeur stelt een integraal plan op en kijkt naar bestaande wijk- en vrijwilligersdiensten. Denk hierbij aan een buurthuis, een personenalarm of ergotherapie. Het belangrijkste? Ouderen houden de touwtjes in eigen handen, en behouden hun fijne leven – met bijbehorende hobby’s en interesses. Dit alles gebeurt in overleg tussen de sociaal werker, de oudere en een mantelzorger – bijvoorbeeld een zoon of dochter van de oudere.

De sociaal werker is een laagdrempelig aanspreekpunt en houdt het overzicht. Ook houdt die contact met de betrokkene zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en de naasten. De disciplines communiceren via VIPLive, een online samenwerkingsmiddel vanuit de huisartsen. Het uitgangspunt is om dit te blijven doen tot opname of overlijden.

De doelen van Sociaal Arrangeren

Het doel van het project is het langer zelfstandig thuis wonen van de oudere. Belangrijk hierbij is dat de oudere diens kwaliteit van leven behoudt. Bovendien wordt er door domeinoverstijgende samenwerking minder druk ervaren door de mantelzorger. Deze doelen worden respectievelijk gemeten met de DQI- (Dementia Quality of life Instrument) en EDIZ-score (Ervaren Druk door Informele Zorg).

Andere doelen van het project zijn als volgt:

 • Uitstel zwaardere zorg;
 • Minder ad hoc huisartsenzorg (door afname crisissen);
 • Minder inzet van de wijkverpleging;
 • Versterking sociaal netwerk;
 • Langdurige betrokkenheid en inzet sociaal werk;
 • Domeinoverstijgende samenwerking.
De sociaal professional is een laagdrempelig aanspreekpunt en houdt het overzicht. Ook houdt diegene contact met de betrokkenen zoals de huisarts, wijkverpleegkundige en de naasten. Meer weten? Bekijk de animatie.

Een succesvolle pilot

In juli 2022 is de pilot een jaar bezig en zijn enkele resultaten opgetekend. In het eerste half jaar zijn er 39 aanmeldingen geweest, waarvan 32 door de huisarts. Een groot deel van deze ouderen was nog niet in beeld bij sociaal werk. Gemiddeld gezien besteedt een sociaal werker 6 uur per traject. Dit is dezelfde hoeveelheid uur die voorafgaand was verwacht.

De deelnemende ouderen ervaren:

 • Minder eenzaamheid (dagbesteding, activiteiten en vrijwilligers);
 • Versteviging netwerk om hen heen;
 • Prettig en veilig gevoel (sociaal werkers delen informatie met professionals);
 • Eén centraal aanspreekpunt;
 • Prettig om bij iemand terecht te kunnen.

De mantelzorgers ervaren:

 • Gevoel van veiligheid;
 • Minder belasting en er niet alleen voor te staan;
 • Praktische hulp;
 • Kort lijntje met huisarts en andere professionals;
 • Prettig dat iemand je op de hoogte houdt (vooral bij vergeetachtigheid).

De professionals ervaren:

 • Laagdrempelige en positieve samenwerking (via VIPlive);
 • Minder belasting voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Geleerde lessen bij domeinoverstijgend werken

De sociaal werker heeft bij dit initiatief de regie. Niet alleen is hij/zij de spin in het web voor kwetsbare ouderen – vanuit deze kernrol worden ook andere zorgprofessionals ontlast. Bovendien levert het de sociaal werker professionele autonomie, leiderschap en ontwikkeling op.

“Het is voor iedereen een leuke uitdaging om de inhoud en kaders van hun en elkaars professie te leren kennen. Het initiatief zorgt voor een betere samenwerking tussen verschillende professionals.”
Lizzy van der Horst

Door deze pilot met vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren kan het project worden geëvalueerd. Zo kunnen lessen voor volgende uitbreidingen worden opgesteld.

Een les die in elk geval is geleerd, is de werking van het project bij migrantenouderen. De vragenlijsten kunnen wegens een taalbarrière vaak niet (goed) afgenomen worden bij hen. Daarom is Sterker bezig met de inzet van iemand die dezelfde taal spreekt. Zo kan deze doelgroep toch worden bediend, met dezelfde kwaliteit.

Uit onderzoek blijkt dat de pilot goed is verlopen. Zorgprofessionals ervaren minder werkdruk en er wordt bespaard op de inzet van de wijkverpleging. “Ik ben trots op wat het projectteam en de samenwerkingspartners neer hebben gezet,” vertelt Van der Horst. “Nu is het zaak te ontdekken wat het op termijn oplevert. Voor de ouderen, de mantelzorgers en de professionals.”

Downloads

Podcast

Beluister de Podcast met Lizzy van der Horst, projectleider Lentl, in gesprek met presentator Marijke Roskam. Lizzy neemt ons mee in het project Sociaal Arrangeren dat door Sterker sociaal werk en partners wordt uitgevoerd. Deze inspirerende koploper zet de sociaal werker in de regierol als het gaat om ouderenzorg.

Lees ook

Of bekijk het webinar over de geleerde lessen en belangrijkste ervaringen van de betrokken partijen.

Meer weten over dit Koploperintitiatief? Neem contact op met Lizzy van der Horst.

Initiatiefnemer van dit project
Lizzy van der Horst
Projectleider
06-34778797 Stuur een e-mail