Koploper
07-2018

Statushouders in de zorg (Zuid Holland Zuid)

Thema's

Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Gehandicaptenzorg Onderwijs Ouderenzorg Sociaal werk

12 partijen werken samen om statushouders kennis te laten maken met de zorg en hen door te laten stromen naar een betaalde baan. Het doel is kansen bieden aan nieuwkomers en instroom van nieuwe medewerkers in de zorg te bevorderen.

In dit samenwerkingsinitiatief wordt samengewerkt door 12 (!) partijen: de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ, gemeente Dordrecht, Sociale Dienst Drechtsteden, ROC da Vinci college en Calibris Advies; ook zijn er 7 werkgevers betrokken vanuit de VVT en gehandicaptenzorg: Stichting Het Spectrum, Woon- en zorgcentrum De Merwelanden, Rivas Zorggroep, Swinhove Groep, Gemiva-SVG Groep, ASVZ en Zorggroep Crabbehoff. Zij hebben een samenwerkingsconvenant getekend om 35 statushouders kennis te laten maken met de zorg en (minimaal) 24 daarvan door te laten stromen naar een betaalde BBL baan mbo-niveau 2 of 3. Instituut Gak ondersteunt het initiatief met een financiële bijdrage. In de aanpak heeft iedere partij een belangrijke rol, van de werving van statushouders tot de uitstroom naar een betaalde BBL plaats. De aanpak kent 4 fasen, waarvan 3 in de uitvoering. Het initiatief is genomen door de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn ZHZ.

  • Voorbereidingsfase: Werving en selectiefase vindt plaats volgens een trechtermodel: Werven van grote groep potentiele statushouders voor de zorg, uit deze groep worden minimaal 35 deelnemers geselecteerd die verder gaan in het traject. Dit wordt gedaan door de Sociale Dienst Drechtsteden en Calibris Advies.
  • Oriëntatie fase van 5 maanden: gezamenlijk programma van 1 trainingsdag en 2 dagen oriëntatie (stage) per week. In deze fase maken de deelnemers kennis met het werk en de beroepen in de zorg en wordt tegelijkertijd gestart met taalontwikkeling.
  • Toeleidingsfase (Wel Slagen) van 5 maanden: 1 dag per week krijgen deelnemers les en 3 dagen per week stage bij hun toekomstige werkgever. Bij het succesvol afronden stromen de deelnemers na 5 maanden door in een regulier BBL traject waarbij de coaching nog door kan lopen.

Vanuit het samenwerkingsverband levert iedere organisatie zowel een inhoudelijke als financiële bijdrage om dit initiatief een succes te maken. Er is een stuurgroep waar iedere organisatie in vertegenwoordigd is, de projectleider en coördinator van Calibris Advies zorgt tussendoor voor onderlinge afstemming op projectniveau en voor afstemming met de individuele deelnemers.

Resultaten

  • In totaal zijn er 30 statushouders in de eerste twee groepen gestart.
  • In september start er een derde groep

Onderwijsaanbod

In de oriëntatiefase wordt naast de taaltraining en oriëntatie op de zorg ook training gegeven op andere thema’s. Empowerment van de deelnemers is een belangrijk onderdeel: Leren leren, gedrag en houding, zelfbeeld, feedback, communicatie, motivatie, stress en werkdruk, etc. Denk ook aan aspecten van de Nederlandse cultuur en maatschappij, de Nederlandse arbeidsmarkt en werken in de zorg. In de training en in hun oriëntatiestage maken de statushouders kennis met de kansberoepen in de zorgorganisaties. In de toeleidingsfase worden de statushouders voorbereid op werken in de zorg en het volgen van een opleiding.

In de oriëntatiefase wordt het taalonderwijs verzorgd door afdeling Educatie van ROC Da Vinci college. De deelnemers krijgen een dagdeel taalonderwijs per week. De statushouders zijn getest en ingedeeld in twee groepen op taalniveau. Voor de statushouders die meer ondersteuning nodig hebben zijn taalvrijwilligers geworven door de Taalclub. Dit heeft 9 vrijwilligers opgeleverd die door de coördinator gekoppeld zijn aan de statushouders. Er wordt door de vrijwilligers extra ondersteuning gegeven in de lessen, begeleiding in duo’s of aan individuen. Hierbij mogen ze gebruik maken van de leermiddelen van Stichting Lezen en Schrijven. Naast de taallessen volgen de statushouders in de oriëntatiefase een dagdeel per week training van Calibris Advies waarbij werknemersvaardigheden en oriëntatie op deNederlandse zorg centraal staan. In de toeleidingsfase (WelSlagen) krijgen de statushouders een dag in de week les van een docent van de beroepsopleiding van ROC Da Vinci College. Hierin maken ze kennis met leren en werken in de zorg en wordt aandacht besteed aan taal, rekenen en zorgspecifieke vaardigheden. De afronding van de toeleidingsfase bestaat uit een formeel beslismoment waarbij deelnemers worden beoordeeld op hun competenties. Deze competenties dienen voldoende ontwikkeld te zijn om een BBL-traject te volgen en de opleiding succesvol te kunnen afronden. De werkgever heeft daarbij een doorslaggevende rol. De deelnemers ontvangen een certificaat dat dient als startbewijs voor de BBL-opleiding.

Impact op de werkvloer

Tijdens een oriëntatieperiode verkennen de nieuwkomers of en hoe werken in de zorg bij hen past. Zo wordt hen de mogelijkheid geboden om een weloverwogen keuze te maken. Een weloverwogen keuze levert enthousiaste en tevreden (aspirant)medewerkers op, voor zowel de gehandicaptenzorg als de ouderen zorg. Er vindt vanaf het begin een uitwisseling van de werkvloer met het onderwijs plaats. Hierdoor wordt een praktische leeromgeving geboden. Het doel is om het enthousiasme aan te wakkeren om in de sector te werken.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer