Koploper
12-2016

Regiocampus

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Overig

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen.

Door lopende innovatieve projecten en proeftuinen en jong talent uit alle sectoren aan de regio te verbinden, werkt Regiocampus aan een vitaal woon- en werkklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. In 2020 wil de Regiocampus een fysieke plek voor leren, werken en innoveren zijn. Het biedt kansen voor alle samenwerkende partners, professionals, studenten en ondernemers. Het is een multidisciplinaire en creatieve “place to be” voor projecten en proeftuinen.

De programmalijn van de Regiocampus bestaat uit drie activiteiten:

1. Proeftuinen en projecten

Voor de sector zorg en welzijn is een programmalijn ontwikkeld, waarin ontwikkelingen worden opgepakt door medewerkers van de deelnemende organisaties (eventueel aangevuld met studenten HBO- MBO-VO) via proeftuinen en projecten. Focus in de programmalijn ligt op ‘ouderenzorg’ en hiermee  op ontwikkelingen, veranderingen en toekomstige innovaties voor de ouderenzorg in de regio.

Resultaten

 • Regiocampus Gilde: Het Regiocampus Gilde is een mbo-opleiding op maat voor Zorggroep Noorderboog, waarbij het leren volledig in de praktijk plaatsvindt. In 2016 is het gilde, na een pilotperiode, een duurzame opleiding geworden en start in september (2019) de zevende groep leerlingen.
 • Proeftuin Meppellab: Vanuit de ervaringen en opgeleverde handleiding uit de proeftuin ‘Wijklab’ wordt het Meppellab ontwikkeld. Het Meppellab is dé plek binnen de Regiocampus waarin bedrijven, instellingen, gemeente Meppel en inwoners specifieke Meppeler (complexe) vraagstukken gericht op actief burgerschap kunnen inbrengen voor meerjarig actiegericht onderzoek uitgevoerd door de onderwijsinstellingen verbonden aan de Regiocampus. Leren door samenwerken, innoveren en experimenteren tussen studenten, professionals en inwoners staat hierbij centraal.
 • Proeftuin Vitaliteitscampus: De Vitaliteitscampus is een nieuwe proeftuin, die in de nazomer van 2018 is gestart. Deze proeftuin is een plek waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid). Het is gebaseerd op het geloof in een inclusieve samenleving, die is verbonden met de natuurlijke omgeving en de inwoner. De proeftuin is kleinschalig, dichtbij en open. De Vitaliteitscampus is een huis waar leren en experimenten centraal staat. Het is van waarde voor het hier en nu en geeft richting aan de samenleving van overmorgen. Daarbij zorgt het voor een kanteling in denken, organiseren en doen in het sociaal domein, dat het op gang brengt.
 • Mantelzorg: In Meppel is de mantelzorgondersteuning georganiseerd in een mantelzorgplatform. Welzijn MensenWerk is initiator en coördinator van dit platform waarbij verschillende (zorg)partijen zijn aangesloten. Bij het mantelzorgplatform zijn 1200 mensen ingeschreven. Van deze 1200 mensen is het niet duidelijk hoe intensief hun mantelzorgtaken zijn, hoe de verhouding tussen draagkracht en draaglast is en/of welke ondersteuningsbehoefte er is. Studenten zijn gestart met een onderzoek naar de intensiteit van de mantelzorgtaken, de werkelijke belasting, de ervaren belasting en de ondersteuningsbehoefte van deze ingeschreven mantelzorgers.
 • Dementievriendelijk Steenwijkerland: De gemeente Steenwijkerland wil een gemeente zijn voor iedereen. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen goed omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Mensen met dementie worden in een dementievriendelijke samenleving volledig geaccepteerd. Het gaat daarbij om een open houding tegenover mensen met dementie en hun naasten en het bevorderen van integratie van mensen met dementie vanuit de gehele samenleving.
 • Praktijkroute Zorggroep Noorderboog: Zorg en onderwijs verkennen samen de veranderingen in de zorg, met name gericht op het aantrekken van personeel. Zorggroep Noorderboog start in september 2019 een praktijkleerroute voor het diploma Verzorgende IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg (medewerker stroomt uit met twee diploma’s) niveau 3.  In de praktijkleerroute vindt het onderwijs geheel plaats in de praktijk, waarbij de leerling een grote mate van eigen regie heeft op zijn/haar leertempo en de snelheid waarbij hij/zij de opleiding kan afronden.
 • Proeftuin Sterk werk-leerklimaat: De werkgroep Sterk werk-leerklimaat zet zich in voor een omgeving waarin de cliënt steeds meer de regisseur van zijn eigen gezondheid wordt. Het onderzoek laat zorgmedewerkers kijken naar hun gedrag en op welke manier dit wel of niet bijdraagt aan de eigen regie van de cliënt. De medewerkers reflecteren op hun eigen handelen en dat van hun collega’s. Het onderzoek vindt plaats bij Zorggroep Noorderboog. De doelgroep is dementerenden; samen met de vrijwilliger, mantelzorger en medewerker. Eén van de resultaten is een ontwikkelde herinneringsdoos als instrument om eigen regie te versterken. Na afloop van het traject kan benoemd worden welke factoren stimulerend of remmend werken op een zogenoemd ‘sterk werk-leerklimaat’.
 • Proeftuin VR-iendje: Deze proeftuin onderzoekt of VR-technologie ondersteunend kan zijn voor ouderen en specifieker bij ouderen met dementie. VR-iendje is een Virtual Realitybril van het bedrijf Yellowbird. VR-iendje is zo ontwikkeld dat iedereen zelfstandig VR-beelden kan opnemen en/of livestreamen.
 • Proeftuin E-health in de Wijk: In de proeftuin ‘E-health in de wijk’ wordt gekeken naar de ontwikkeling van een eenvoudig te bedienen hulpmiddel (bijvoorbeeld een app), waarmee wijkverpleegkundigen eenvoudig informatie over e-health toepassingen kunnen vinden. Dit hulpmiddel kan ondersteunend zijn bij klinisch redeneren (dat wat je ziet koppelen aan medische kennis) en bij het inzetten van e-health in het zorgproces.
 • Retail Living Lab: Drenthe College en Windesheim zijn initiatiefnemers om in het centrum van Meppel een Retail living lab te ontwikkelen met meerdere onderwijsinstellingen, waar hospitality een belangrijk thema is. Meppel heeft de ambitie om de gelukkigste en meest gastvrije stad van Nederland te zijn en is als pilotgemeente aangesloten in het traject Gastvrije Binnenstad. Een mooie eerste stap waarin gemeente, ondernemers en onderwijs samenwerken aan optimalisering van gastvrijheid van retail in de binnenstad.
 • Business4Students: Het evenement Business4Students wordt gezamenlijk georganiseerd door onderwijsinstellingen, organisaties en ondernemers in de regio Meppel en Zwolle. Initiatiefnemers van Business4Students zijn de Regiocampus en Huiswerkschool Meppel. Samen willen zij ‘leren ondernemen en ondernemend leren’ stimuleren door jongeren en ondernemers met elkaar te verbinden.

2. Ondernemerspunt

Bedrijven en instellingen uit diverse vakgebieden kunnen ideeën en opdrachten inbrengen bij het Ondernemerspunt. De opdrachten worden uitgevoerd door studenten van deelnemende onderwijsinstellingen van alle niveaus (WO-HBO-MBO-VO). Door studenten te laten samenwerken met bedrijven wordt de binding van jong talent met de regio versterkt en de aansluiting op de arbeidsmarkt vergroot.

3. Academisch lab

In het academisch lab van de Regiocampus wordt universitair onderzoek in diverse sectoren uitgevoerd in samenwerking met HBO/ MBO/ VO. Medewerkers van partners binnen en buiten de Regiocampus werken vanuit het academisch lab samen met bedrijven/ instellingen en onderzoekers en studenten. Het Academisch lab bestaat uit diverse labs. De labs kunnen in verbinding staan met wetenschappelijk onderzoek, die in de aangesloten organisaties wordt uitgevoerd. In oprichting is het Academisch Geheugen lab, hierin wordt onderzoek gedaan naar de ketenaanpak rondom het thema geheugen en de impact van deze maatschappelijke trend voor de vitale, zelfstandige leefomgeving.

Wat levert het op?

 • De Regiocampus biedt kansen aan het onderwijs en het werkveld om samen te innoveren in alle sectoren.
 • Door studenten met bedrijven te laten samenwerken aan concrete opdrachten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Dit is essentieel voor onze toekomst.
 • Bij het Regiocampus Gilde zorgt het volledig leren in de praktijk voor enthousiaste (mbo-)leerlingen.
 • Door zorgmedewerkers te laten kijken naar het gedrag van cliënten, wordt de (eigen regie van de) cliënt centraal gezet. Reflectie op het eigen handelen en dat van collega zorgmedewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.
 • De Regiocampus zorgt voor een veilige leeromgeving en goede aansluiting van onderwijs en praktijk, waardoor een leven lang geleerd kan worden.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen