Ruimte in de regels

Ketenstage en praktijkovereenkomst

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Alle branches
Casus

Voor de meeste opleidingen in het mbo (en hbo) moet er voor stagiairs een stage- of praktijkovereenkomst geregeld worden. In zo’n overeenkomst staan afspraken tussen de onderwijsinstelling en de werkgever, over onder andere de stagebegeleiding, verzekering en aansprakelijkheid.

Momenteel bieden verschillende scholen een ketenstage aan. Een ketenstage biedt studenten de kans in 20 weken ervaring op te doen in de hele zorgketen. In plaats van een stage bij één organisatie, volgen deze studenten zodoende de cliënt in het hele zorgproces.

Maar vervolgens vroegen opleiders zich af: is het echt nodig om voor elke stage instelling een aparte stageovereenkomst op te stellen? Als een student stage loopt bij verschillende instellingen is dat veel administratief werk, zowel voor de student, de school en de stage instellingen. De vraag aan OCW was daarom of dit niet makkelijker kon.

Oplossing

Wat zegt de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) over de stageovereenkomst in het mbo?

De WEB stelt dat de beroepspraktijkvorming (bpv) in het mbo verzorgd wordt op grondslag van een overeenkomst, gesloten door de student, de instelling en het bedrijf/organisatie die de bpv verzorgt. Deze overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat in elk geval bepalingen over:

Aanvangsdatum en einddatum van de bpv, incl. aantal te volgen praktijkuren en de verdeling daarvan over de studiejaren
De begeleiding van de student
Het deel van de kwalificatie of keuzedeel dat de bpv omvat
De wijze van beoordeling van de bpv
De gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
De WEB sluit niet uit dat er één overeenkomst met alle leerbedrijven tegelijkertijd gesloten wordt, waarbij alle partijen moeten daarbij hun handtekening zetten.

Wat zegt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) over de stageovereenkomst in het hbo?

De WHW schrijft niet voor dat bij elke hbo-opleiding een stage verplicht is. Het is aan de instelling om dat te bepalen, evenals de inhoud en de wijze waarop de overeenkomst wordt gesloten.

De WHW zegt alleen iets over een overeenkomst in het geval van een duale opleiding, waarbij het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De beroepsuitoefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst, gesloten door de instelling, de student en het desbetreffend bedrijf of de desbetreffende organisatie.

Kortom, de oplossing voor deze casus met ketenstages is eigenlijk simpel: ga uit van de student. Stel één stageovereenkomst op voor de hele ketenstage, die wordt ondertekend door alle stage-instellingen waar de student stageloopt gedurende de ketenstage.

Meerwaarde

 

Voor de inbrenger van de casus is dit probleem opgelost: ze hebben de stagecontracten voor studenten die deelnemen aan de ketenstage aangepast: ze krijgen één contract, dat door alle stage-instellingen wordt ondertekend.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Leerwerktraject in de Zorg: Toekomstperspectief voor statushouders én de zorg

De HAN en Stichting UAF bieden het Leerwerktraject in de Zorg aan voor statushouders met zorg ervaring.

Lees meer
Agenda
Landelijke Koploperbijeenkomst; leren van arbeidsmarktvernieuwers

Voorafgaand aan het Impactsymposium organiseert Actie Leer Netwerk een landelijke Koploperbijeenkomst. Vijf nieuwe Koplopers delen hun succes- en faalfactoren met je.

Lees meer