Nieuws
vrijdag 29 maart 2019

Wat is het Actie Leer Netwerk en wat kun je ervan verwachten?

Thema's

Alle thema's

Branches

Ambulancezorg Eerstelijnszorg Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg GGD Jeugdzorg Kraamzorg Onderwijs Ouderenzorg Overig Sociaal werk Thuiszorg

Op 3 december 2018 is het Actie Leer Netwerk van start gegaan. Maar wat is het eigenlijk? Voor wie is het bedoeld en wat kun je ervan verwachten? De antwoorden op deze vragen kun je in dit artikel lezen. Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat doet het Actie Leer Netwerk?

Het Actie Leer Netwerk faciliteert en ondersteunt zorg- en welzijnspartijen (onderwijs en werkgevers en gemeenten) die zich bezig houden met vernieuwende initiatieven om de personeelstekorten in zorg en welzijn aan te pakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk partijen om ook initiatieven te starten. Of succesvolle initiatieven van anderen toe te passen en verder te brengen.

Dit doet het Actie Leer Netwerk door goede voorbeelden te verzamelen en actief te verspreiden. Ook stimuleert het Actie Leer Netwerk partijen om samen aan de slag te gaan met actieleren en knelpunten aan te pakken en op te lossen. Waar nodig adresseert en agendeert het Actie Leer Netwerk knelpunten in wet- en regelgeving op andere tafels. Om zo bij te dragen aan het aanpakken en oplossen van knelpunten die vernieuwing in de weg staan. Zo draagt het Actie Leer Netwerk bij aan het doel van het actieprogramma Werken in de Zorg: voldoende, goed toegeruste en tevreden zorg- en welzijnsmedewerkers.

Veel organisaties werken al samen aan (creatieve) oplossingen voor de personeelstekorten. Daarom ligt de focus van het Actie Leer Netwerk vooral op het faciliteren van vernieuwing en het delen van informatie over goede initiatieven die zich al bewezen hebben. Juist om ze beschikbaar te maken voor anderen. Daarmee draagt het Actie Leer Netwerk haar steentje bij aan onderlinge kennisdeling en mogelijke opschaling tussen sectoren en of regio’s. Het Actie Leer Netwerk bevindt zich in het speelveld van regionale werkgeversorganisaties, branche organisaties, onderwijspartijen, ministeries van VWS, OCW en SZW en de commissie Werken in de Zorg. Daardoor is het Actie Leer Netwerk goed op de hoogte van wat er speelt en kan het Actie Leer Netwerk snel verbindingen leggen en in spelen op actualiteiten en vragen. Activiteiten van het Actie Leer Netwerk concentreren zich rondom het Koplopernetwerk, Ruimte in de regels, actieleren, het bij elkaar brengen van partijen en kennisdeling.

De thema’s

Werven van nieuw personeel alleen is niet voldoende. Om werkelijk verschil te maken en de arbeidsmarktvraagstukken daadwerkelijk aan te pakken is het ook nodig om op andere deelgebieden vaart te maken. Het Actie Leer Netwerk werkt aan de hand van de onderstaande thema’s en probeert daar in alle activiteiten verbinding mee te maken. Elk thema krijgt op de korte termijn een aansprekende ambassadeur om de kar te trekken en lerende netwerken te stimuleren.

  • Arbeidsinnovatie
  • Uitstroom beperken
  • Werken naar talent
  • Meer uren werken
  • Gezond werken
  • Leven lang ontwikkelen
Koplopernetwerk

Het Koplopernetwerk is een lerend netwerk waar het werk-, onderwijsveld  en andere partners bij elkaar komen om samen te werken aan het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Initiatieven die een waardevolle bijdrage gaan leveren aan het oplossen van arbeidsmarktuitdagingen in zorg en welzijn. Via het Koplopernetwerk kunnen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact komen en van elkaar leren. Het Koplopernetwerk biedt inspiratie en toegang tot een netwerk van vernieuwers, waar door gebruik van actieleren het leren door en met elkaar wordt gestimuleerd. Daarvoor organiseert het Actie Leer Netwerk speciale (regionale) bijeenkomsten. Koplopers en de samenwerkingspartners kunnen rekenen op erkenning en podium voor het ontwikkelde initiatief. Maar ook ondersteuning bij verdieping of opschaling.

Ruimte in de Regels

Binnen deze activiteit gaat het Actie Leer Netwerk aan de slag met knelpunten die arbeidsmarktvernieuwing in zorg en welzijn of het onderwijs in de weg staan. Concreet betekent dit dat het Actie Leer Netwerk actief op zoek gaat of in gaat op vanuit de sector aangedragen vraagstukken en casuïstiek. Er is een laagdrempelig online loket voor het aanmelden van ervaren belemmeringen. Na contextanalyse wordt gekeken wat de probleemstelling is. Waar nodig brengt het Actie Leer Netwerk vraagstukken onder de aandacht bij het ministerie van VWS, OCW of SZW (of meerdere). Zodat zij de beleefde belemmering breed kunnen onderzoeken en op zoek kunnen naar benodigde ‘Ruimte in de regels’.

Het  Actie Leer Netwerk verspreidt casuïstiek en oplossingen binnen en buiten het netwerk. Op deze manier kunnen alle partijen die zich met arbeidsmarktuitdagingen bezig houden hiervan leren en stimuleert het hen om ook nieuwe aanpakken te ontwikkelen. In het geval van een Koploperinitiatief worden deze elementen met elkaar verbonden om inspiratie te bieden.

Actieleren

Alle betrokkenen in een zorg- of welzijnsorganisatie, van cliënten tot bestuurders, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het oplossen van personeelstekorten. Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen door middel van goed geïnformeerd experimenteren. Alle betrokkenen hebben kennis over het probleem, maar niemand heeft in z’n eentje álle kennis voor een oplossing. Samen weten we méér. Oplossingen werken alleen als ze goed in de organisatie doordacht zijn, in samenspraak met alle betrokkenen. Want wat niet overwogen is, zal leiden tot nieuwe knelpunten. Het delen van succesvolle oplossingen is net zo waardevol als het delen van mislukte experimenten. Het Actie Leer Netwerk helpt door het probleem op te delen in zes positieve deelthema’s; ziet en versterkt Koploperinitiatieven die daarin oplossingen hebben gevonden; en stimuleert actieleren, zodat organisaties de beste oplossingen vinden voor hun eigen situatie. Bij actieleren hoort het testen van oplossingen: uitproberen, reflecteren, verbeteren. Elke vorm van actieleren creëert ruimte voor verandering, hoe klein ook. Zorg en welzijn: het gaat om mensenwerk! Het gaat er namelijk niet om óf iets werkt, maar voor en door wíe het werkt! Daarom ondersteunt het Actie Leer Netwerk actieleren. Dat doet het Actie Leer Netwerk door kennis over (het ontwerpen van) actieleren te verspreiden, netwerken te faciliteren, organisaties te ondersteunen bij actieleren en het ontwikkelen van een toolbox die organisaties helpt om actieleren vorm te geven.

Vergroot je netwerk, sluit je aan. Meld je aan voor de nieuwsbrief en de speciale LinkedIngroup. Vergeet het Actie Leer Netwerk ook niet te volgen op Twitter en LinkedIn!

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen