Nieuws
donderdag 27 juni 2019

Reactie minister De Jonge op resultaten internetconsultatie ‘Arbeidsmarkt in de Zorg’

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Eind mei beantwoordde minister De Jonge het verzoek van de Kamer om te reageren op de stafnotie Uitkomsten internetconsulatie Arbeidsmarkt in de Zorg. Vanwege de grote uitdaging rondom de tekorten op de arbeidsmarkt in zorg vraagt dit volgens de minister om ‘inzet en verbinding van alle partijen’. Daarnaast spreekt De Jonge zijn waardering uit voor de uitgevoerde consultatie. Volgens hem komen de resultaten van de consultatie in belangrijke mate overeen met die van de Commissie Werken in de Zorg. Er is vooral meer aandacht nodig voor het behoud van medewerkers en anders werken.

Voor het uitvoeren van veel van de aangedragen concrete suggesties is het volgens de minister belangrijk dat ze snel in de praktijk gebracht worden. In de eerste plaatst via zorgorganisaties zelf. Maar ook door het maken en uitvoeren van afspraken tussen regionale spelers via de RAAT’s.  VWS ondersteunt dit onder andere via het Actie Leer Netwerk, SectorplanPlus, Ontregel de Zorg, Juiste zorg op de Juiste Plek en Zorg voor innoveren. Verder stelt het ministerie extra mensen beschikbaar om de regio’s te ondersteunen bij het versnellen van activiteiten om de problemen aan te pakken. Het Actie Leer Netwerk zet bijvoorbeeld in op het verbinden en inspireren van alle partijen die zich bezig houden met arbeidsmarktvernieuwing. Onder andere door het verspreiden van goede voorbeelden via het Koplopernetwerk. Verder probeert ze partijen te ondersteunen die tegen knelpunten in wet- en regelgeving, die vernieuwing in de weg staan, aanlopen. Door deze te verzamelen en in gezamenlijkheid met de relevante ministeries op te lossen ontstaan kansen om de ervaren knelpunten op te lossen.

Met betrekking tot het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, arbeidscontracten en meer begrip en waardering voor zorg- en welzijnsprofessionals ziet De Jonge een cruciale rol voor goed en slim werkgeverschap. Onder andere door in gesprek gaan met medewerkers om inzicht te krijgen wat voor hen belangrijk is en wat de organisatie kan doen om het werk aantrekkelijk te houden. Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden verwijst De Jonge naar de € 1,7 miljard die VWS in 2019 extra beschikbaar stelt en die sociale partners de ruimte biedt om goede afspraken te maken over de arbeidsvoorwaardenontwikkeling via het afsluiten van aantrekkelijke cao’s.

Naast behoud en anders werken hadden veel suggesties uit de consultatie te maken met het aantrekken van nieuwe mensen. Onder andere door in te zetten op herintreden en zij-instroom in het beroep en de instroom op de opleidingen te vergroten. De Jonge beaamt deze suggesties en geeft aan dat er op dit vlak al goede resultaten zijn geboekt. Als laatste geeft hij aan de grote betrokkenheid van zorgmedewerkers te herkennen. Zowel qua liefde en passie voor het vak als boosheid en frustratie over hoe sommige aspecten zijn georganiseerd. Onder andere met betrekking tot administratieve lasten en een negatief imago over het werk. Om hier een verandering in te brengen zet De Jonge het komende jaar (nog meer) in op het aanspreken van beroepstrots via de ‘Ik Zorg’ campagne. Via (Ont)regel de zorg blijft het ministerie stevig inzetten op het omlaag brengen van de (ervaren) administratieve lasten.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
Vernieuwend Werken in de Zorg: Vernieuwen en leren

Verbeterideeën afkomstig van de werkvloer in goede banen begeleiden en in praktijk brengen: dat is wat het initiatief Vernieuwend Werken in de Zorg probeert te doen. Lees hier meer over dit Koploper-initiatief.

Lees meer
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer