COVID-19
maandag 13 april 2020

Kamerbrief 7 april – COVID-19 Update stand van zaken

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

7 april stuurde minister De Jonge van VWS, mede namens andere verantwoordelijke bewindslieden, een brief naar de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. De hele brief vind je hier. Voor zoeksnelheid en leesgemak delen we hieronder de passage die het personeel in de zorg betreft (punt 9).

9. Personeel in de zorg

Beschikbaarheid van personeel
Met het platform www.extrahandenvoordezorg.nl wordt het aanbod van mensen die willen helpen in de zorg, gekoppeld aan organisaties die daarnaar op zoek zijn. Vanuit zorgorganisaties is in de eerste twee weken (t/m 2 april) al voor ruim 3750 fte aan extra zorgpersoneel gevraagd (in de eerste week ongeveer 2250 fte, in de tweede week ongeveer 1500 fte). Vooral de ziekenhuizen en vvt-instellingen doen op dit moment aanvragen. Omdat het hier gaat om relatief kleine banen (mensen springen tijdelijk bij en werken niet full-time) zijn er naar verwachting minimaal ongeveer 7,5 duizend personen nodig vanuit Extra Handen voor de Zorg.

Tot op heden hebben vele duizenden mensen met een zorgachtergrond aangeboden om te helpen. Daarvan heeft ongeveer 30% een BIG-registratie en van 10% is de BIG-registratie verlopen. Van deze mensen heeft ongeveer de helft een achtergrond als arts, verpleegkundige, verzorgende, helpende of studenten in een zorgopleiding. Er wordt keihard gewerkt om het hulpaanbod zo snel mogelijk te
matchen aan de vraag van zorgorganisaties. In de eerste twee weken (t/m 2 april) zijn er ongeveer ruim 10,5 duizend mensen gebeld. Ongeveer 3750 mensen zijn voorgesteld aan 285 zorgorganisaties. Meer dan 1200 mensen zijn ook al daadwerkelijk aan de slag gegaan. Dat is al een prestatie van formaat; maar het moet nog sneller.

Daarom treffen we voorbereidingen om snel op te kunnen schalen indien dat de komende weken nodig blijkt. Het platform extra handen voor de zorg is bezig met een automatiseringsslag waardoor de matching nog sneller kan verlopen. Daarnaast wordt de groep zorgverleners die wel is voorgesteld, maar nog niet daadwerkelijk is ingezet wordt zo goed mogelijk in beeld gehouden en indien mogelijk
opnieuw voorgesteld aan andere organisaties. Daarnaast gaat begin volgende week de Nationale Zorgklas van start. Dit is een volledig online modulaire leeromgeving waar grote groepen mensen met zorgaffiniteit maar zonder zorgachtergrond, in korte tijd kunnen worden opgeleid voor ondersteunende en niet complexe zorgtaken. Het is de bedoeling dat deze mensen via Extra Handen voor de
Zorg al tijdens de opleiding gekoppeld worden aan de zorgorganisaties.

Zorgen voor het personeel
Vanaf dinsdag 7 april kunnen medewerkers terecht bij Sterk in je Werk voor een luisterend oor (www.sterkinjewerk.nl/extra-coaching). Professionele coaches bieden op vrijwillige basis een steuntje in de rug en verwijzen zo nodig door naar gespecialiseerde hulp. De werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting zijn hoog. Veel zorgorganisaties hebben al voorzieningen op dit gebied in huis, maar waar daar nu onder grote druk minder aandacht voor is, bieden de coaches uitkomst. Wanneer gespecialiseerde hulp nodig is, wordt doorverwezen naar de dienstverlening van ARQ IVP, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ IVP is 7 dagen per week tussen 08:30 en 21:30 uur bereikbaar op 088 – 330 5500. Met de extra coaching via Sterk in je Werk en de gespecialiseerde hulp via ARQ IVP geef ik uitvoering aan (het laatste deel van) de motie Asscher-Klaver22.

Behouden van het personeel
In lijn met de motie Krol23 wordt bezien of de groep extra medewerkers voor langere tijd voor de zorg behouden kan blijven. Want niet alleen tijdens de coronacrisis is er extra personeel nodig; ook na de coronacrisis als de reguliere zorg weer wordt opgestart en op de langere termijn is de uitdaging om te zorgen voor voldoende tevreden en goed opgeleid personeel groot. We inventariseren daarom wat
de mogelijkheden zijn om deze mensen te behouden. Dat doen we samen met de partners van extra handen voor de zorg als het gaat om een goede opvang en begeleiding van deze mensen tijdens de coronacrisis; zodat ze goed landen binnen de organisaties. En we vragen de Commissie Werken in de Zorg wat daartoe de mogelijkheden zijn en wat dat vraagt van samenwerkende partijen in de regio.
Opschorten van de herregistratieverplichting van de specialisten Op 17 maart jl. heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de maatregel genomen om de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG beroepsbeoefenaren op te schorten tot nader order (zie kenmerk TK brief 25 295, nr. 176). In navolging hierop hebben de beroepsverenigingen – de KNMG, de KNMT, de KNMP, de FGzPt en V&VN – mij verzocht om ook de herregistratie van de wettelijk erkende specialisten (artikel 14 Wet BIG) op te schorten. Hier gaat het om de wettelijk erkende specialismen op het gebied van de geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, gezondheidszorg- psychologie en verpleegkunde. De minister voor Medische Zorg en Sport stemt in met het opschorten van de herregistratie verplichting van de specialisten. Anders dan bij de artikel 3 Wet BIG- beroepen ligt de primaire bevoegdheid voor het opstellen van deze regelgeving voor de betreffende specialismen bij de bovengenoemde beroepsverengingen. Deze representatieve beroepsverenigingen zullen – zoals gebruikelijk – de specialisten informeren over hoe zij de opschorting gaan vormgeven.

Lees de hele Kamerbrief