Nieuws
maandag 9 december 2019

4e tijdvak SectorplanPlus geopend

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Van 2 tot en met 20 december 2019 bieden de regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid tot het indienen van opleidingsprojecten in het kader van SectorplanPlus, tijdvak 4. In totaal stelt het ministerie van VWS 130 miljoen euro voor dit tijdvak beschikbaar.

Vanaf 2 december kunnen zorg- en welzijnsorganisaties voor het vierde tijdvak subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Evenals in voorgaande tijdvakken kan subsidie worden aangevraagd voor scholing gericht op nieuwe instroom, op om- of opscholing binnen de organisatie die leidt tot nieuwe instroom, of op scholing van praktijk- of werkbegeleiders. Het vierde tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die starten in deze periode komen in aanmerking voor subsidie. Langlopende opleidingen onder bijvoorbeeld activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te zijn afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode.

Veranderingen ten opzichte van voorgaande tijdvakken:                        

Behoud

Met het oog op de noodzakelijke focus op behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus met ingang van tijdvak vier ook open voor trajecten die zorgaanbieders ondersteunen met het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Dit krijgt vorm door activiteiten C2, D en E open te stellen voor huidige medewerkers, onder voorwaarde dat arbeidsorganisaties verklaren dat zij concreet inzetten op behoud van personeel en dat zij in de loop van de projectperiode in enige vorm inzichtelijk maken – op een wijze passend bij de eigen organisatie – op welke wijze zij concreet met behoud van personeel aan de slag zijn, wat de bedoeling van de inzet op behoud was, wat dit heeft opgeleverd en wat de leerpunten zijn. Dit heeft als doel dat organisaties bewuster en actiever met deze thematiek bezig gaan, organisaties in de regio meer van elkaar te laten leren en goed werkende initiatieven – of juist geleerde lessen – gericht op behoud van personeel voor de zorg breed te verspreiden.

Gegeven de focus van SectorplanPlus op het stimuleren van ‘nieuwe instroom’, wordt aan de nieuwe categorie ‘behoud van medewerkers’ een nadere voorwaarde gekoppeld. De categorie ‘behoud van medewerkers’ mag binnen een opleidingsprojectaanvraag maximaal 50% bedragen.

Kleine aanvraag met beperkte verantwoording

Om voor arbeidsorganisaties met een beperkt aantal opleidingsactiviteiten de administratieve lasten verder te verminderen kunnen arbeidsorganisaties kiezen voor een kleine aanvraag tot € 15.000,- subsidie met een beperkte verantwoording. Arbeidsorganisaties die hier voor kiezen mogen in het vierde tijdvak één opleidingsproject indienen.

De beperkte verantwoording bestaat uit twee verantwoordingsdocumenten per traject:

  • Voor activiteit A en B moet met betrekking tot het begin van het opleidingstraject een BPVO of leerwerkovereenkomst worden verstrekt. Voor activiteit C, D en E betreft het een door een externe partij afgegeven factuur voor de uit te voeren of uitgevoerde opleiding.
  • Met betrekking tot het einde van ieder traject dient de betreffende arbeidsorganisatie een verklaring af te geven over de uitgevoerde prestatie (prestatieverklaring). De arbeidsorganisatie verklaart dat de betreffende deelnemer daadwerkelijk heeft deelgenomen aan het traject/de opleiding.
  • In het programma van eisen, dat medio november beschikbaar komt, zullen deze aanpassingen, evenals andere eisen in tijdvak 4, nader zijn uitgewerkt.

Wat kunnen arbeidsorganisaties doen ter voorbereiding?

Ter voorbereiding op het indienen van opleidingsprojecten kunnen arbeidsorganisatie het volgende doen:

  • Breng in kaart welke opleidingsactiviteiten u voor welke doelgroep gaat ondernemen in 2020 en 2021;
  • Vertaal dit naar een opleidingsprojectplan per regio als u in meerdere regio’s actief bent;
  • Arbeidsorganisatie die vallen onder de definitie ‘kleine’ of ‘middelgrote’ onderneming kunnen in aanmerking komen voor 60% respectievelijk 70% subsidie (i.p.v. 50%) voor activiteiten C, D en E. In dit geval dienen deze organisaties in het aanvraagproces het aantal FTE, de omzet en het balanstotaal met de peildatum 31-12-2018 in te voeren.  Later in de verantwoordingsfase dient de jaarrekening 2018 te worden geüpload.

Let op: dit is een keuze, u kunt ook voor het reguliere subsidiepercentage van 50% kiezen.

Het vierde tijdvak loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Alle opleidingen die starten in deze periode komen in aanmerking voor subsidie. Langlopende opleidingen onder bijvoorbeeld activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te zijn afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode.

Op basis van alle ingediende opleidingsprojecten, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. Het projectteam streeft naar een afhandeling hiervan in de eerste twee maanden van 2020, zodat zij de subsidietoekenning in het eerste kwartaal van 2020 bekend kan maken.

Lees meer over SectorplanPlus

Bron: SectorplanPlus

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer