Koplopers

Professioneel samenwerken in de wijk

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Onderwijs Sociaal werk Thuiszorg

In dit project leren studenten en professionals terwijl ze samenwerken aan de kwaliteitsverbetering van de zorg en dienstverlening in de wijk.

Professioneel samenwerken in de wijk is een project waarin twee Windesheim Lectoraten, hun partnerorganisaties, professionals en studenten de handen ineenslaan.

Om goede zorg en dienstverlening te geven, is het van belang dat zorg- en welzijnsprofessionals interprofessioneel met elkaar samenwerken om zo vanuit een integraal plan te handelen. Hoe kunnen zij zelf zorgdragen voor een goede interprofessionele samenwerking en welke aspecten zijn daarbij van belang voor de taakuitvoering, de cliënttevredenheid en de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is in het project een digitale samenwerkingsthermometer ontwikkeld. Met deze thermometer kunnen professionals op efficiënte wijze hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers monitoren en verbetermogelijkheden in kaart brengen.

Reflectie, dialoog en gezamenlijke besluitvorming vormen belangrijke onderdelen in de samenwerking tussen alle betrokkenen om die verbeteringen in de werkwijze door te voeren. Studenten faciliteren dit proces onder supervisie van een docent-onderzoeker. Door samen te werken met de professionals worden studenten beter voorbereid op het werken in de wijk.

Ter ondersteuning hiervoor volgen studenten de minor Zorginnovatie. Zo worden zij getraind in (toekomstig) leiderschap en het begeleiden van teams bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.

De werkwijze draagt bij aan een persoonsgerichte werkcultuur die een leven lang leren van professionals ondersteunt. Professionals worden op hun beurt uitgenodigd om hun expertise te delen in de praktijk en het onderwijs. Deze werkwijze sluit aan op de ontwikkeling dat zelforganiserende teams die niet alleen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van goede dagelijkse zorg, maar ook voor innovatie en het verhogen van de kwaliteit.

Resultaten
  • In de minor Zorginnovatie nemen per half jaar 15 – 30 studenten deel. Dit aantal zal in de toekomst groeien in verband met het interprofessionele karakter van de minor.
  • Vanuit de directe samenwerking met de hogeschool wordt, per twee studenten, een team professionals bereikt. Op de korte termijn gaat het om 40 – 60 professionals die met een digitale samenwerkingsthermometer hun samenwerking kunnen verbeteren en van elkaar kunnen leren.
  • De samenwerkingsthermometer is beschikbaar voor alle professionals in Nederland.
  • Duurzame samenwerking tussen de betrokken teams en het onderwijs, gemeenten om continu te blijven werken aan kwaliteitsverbetering en leven lang leren door professionals (innovatie werkleerplaats).
Onderwijsaanbod

In de Minor Zorginnovatie leren studenten via welke methodieken en strategieën zij zorg en dienstverlening kunt vernieuwen, waarbij de behoeften en wensen van cliënten centraal staan. Practice Development is een verbeterfilosofie die kan helpen om de kloof tussen de praktijk en de gewenste situatie in kaart te brengen en te overbruggen. Om samen met zorgvragers en professionals in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken bij het innoveren van de zorg, voeren studenten tevens actieonderzoek uit.

In de minor is gekozen voor een combinatie van praktijkleren in een zorginstelling of innovatie werkleerplaats en het volgen van ondersteunend onderwijs binnen de opleiding verpleegkunde. Studenten werken een aantal dagdelen mee om de werkcultuur, werkwijzen en professionals te leren kennen. Binnenschools krijgen de studenten theoretische kennis aangeboden in het duurzaam verbeteren van de zorg- en welzijnspraktijk via Practice Development en actieonderzoek.

Tevens worden er colleges verzorgd door gastdocenten die ervaring hebben met innovatieve projecten in de praktijk van zorg en welzijn. Ook krijgen studenten ruim de mogelijkheid om via actieleren praktijksituaties te bespreken. Reflecteren en communiceren nemen hierbij een belangrijke plaats in. In leerwerkgroepbijeenkomsten functioneert de docent als rolmodel in het uitvoeren van de leiderschapsrol in de praktijk. Ook worden studenten gestimuleerd deze rol in deze bijeenkomsten te oefenen. Op basis van de evaluatie van het onderzoek wordt de minor doorontwikkeld. Hierbij wordt interprofessionele samenwerking ook binnenschools opgestart, zodat de studenten beter voorbereid zijn op hun toekomstige functie. Daarbij maken zij kennis met de samenwerkingsthermometer en oefenen de studenten in het gebruik ervan.

Wat levert het op?

Duurzame samenwerking tussen studenten, docenten en (zorg)professionals zorgt voor:

  • Kwaliteitsverbetering binnen de zorg;
  • Eenduidigheid naar de cliënt toe;
  • Een betere voorbereiding op het werken in de praktijk;
  • (Persoonlijke) groei en een toename van kennis voor alle betrokkenen (een leven lang leren);
  • Naar verwachting zorgt dit interprofessionele karakter van de minor in de toekomst voor meer professionals in de zorg.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer
Actieleren
Actieleren in zorg en welzijn – 15 stappen

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Bij actieleren in zorg en welzijn leveren alle betrokkenen een bijdrage vanuit hun eigen perspectief. Het gaat om gezamenlijk en gestructureerd zo...

Lees meer