Koploper
01-2021

Anders Werken in de Zorg

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Gezond werken Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg
Niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet

Allemaal zelf het wiel uitvinden. Dat doen we dus niet bij Anders Werken in de Zorg. Wij – innovatieve organisaties in de ouderenzorg – sporen kansrijke nieuwe technologieën op, testen ze in het klein bij één van de deelnemende zorgorganisaties en zetten ze vervolgens op grote schaal in. Daarbij maken ze slim gebruik van elkaars ervaringen.

Het programma Anders Werken in de Zorg is een samenwerkingsverband in de ouderenzorg gericht op het gezamenlijk invoeren en ontwikkelen van arbeidsbesparende zorgtechnologie die de kwaliteit van zorg verbetert en arbeidstijd bespaart. Het programma is gestart in de regio West-Brabant onder aanvoering van tanteLouise, inmiddels opgeschaald naar meerdere regio’s, waaronder Friesland.

Ons doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren.

Er zijn de komende jaren veel extra medewerkers nodig in de zorg. Aantallen die worden genoemd variëren van 80.000 tot 125.000. Naast de aandacht die uitgaat naar extra (zij)instroom, optimalisering van onderwijs en praktijk en het binden en boeien van onze medewerkers, is het noodzakelijk te investeren in het vergroten van de arbeidsproductiviteit. Wij verwachten niet dat het aantal benodigde arbeidskrachten daadwerkelijk gaat toetreden in de zorg om de doodeenvoudige reden dat er onvoldoende mensen beschikbaar zijn. Het is daarom zaak nu te investeren in Anders Werken: met inzet van innovatieve zorgtechnologieën kunnen we onze zorgprocessen anders en slimmer inrichten. Dit doen we met als doel om voor de cliënt de kwaliteit van zorg te verbeteren, in combinatie met een hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers waardoor de ratio cliënt/medewerker verbetert. Dat is de enige manier om te komen waar we moeten zijn: voldoende medewerkers in de zorg en het behouden van de kwaliteit van zorg. In dit programma bouwen we aan de kwaliteit van zorg en een uitdagende, prettige werkomgeving voor onze medewerkers.

Aanpak van het (samenwerkings)initiatief
 1. Het samen implementeren van innovatieve, arbeidsbesparende technologieën die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Anders Werken in de Zorg’. Bij succesvolle implementaties wordt in samenwerking snel opgeschaald in de inzet van de gekozen technologieën.
 2. Het onderzoeken van de effecten en opbrengsten voor de kwaliteit van zorg en personele inzet om te komen tot positieve businesscases van de toegepaste technologieën.
 3. Het uitwisselen van kennis en ervaringen in lerende netwerken binnen de regio en tussen de regio’s onderling. Dit doen we tijdens ‘werkplaatsen’, samen met medewerkers van alle deelnemende organisaties. Doel is om de beweging steeds meer uit te breiden tot een landelijk netwerk, door samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen met andere regio’s.
 4. Het op professionele wijze invulling geven aan de communicatie om de noodzaak tot anders werken, de doelstelling van het programma en de samenwerking op dit vlak op de kaart te zetten.
Welk resultaat is behaald?
 • In de twee Koploperregio’s zijn goed functionerende lerende netwerken waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Naast ouderenzorgorganisaties nemen ook kennisinstellingen en hogescholen aan deze netwerken deel.
 • Inmiddels zijn er acht innovaties opgenomen in het programma die bij de deelnemende organisaties in gebruik zijn genomen of op dit moment in gebruik worden genomen.
 • Binnen een groot aantal deelnemende organisaties wordt inmiddels al verder opgeschaald met de inzet van bepaalde zorgtechnologieën.
 • De eerste uitkomsten van begeleidend onderzoek zijn gepresenteerd en businesscases bekend. Deze zijn samengevat en gepresenteerd in de publicatie Anders Werken in de Zorg’, geschreven door de onderzoekers van Vilans. Dit whitepaper kun je hier downloaden.
 • In 2021 staat de uitbreiding van technologieën en activiteiten in beide regio’s op stapel.

De succesvolle aanpak in West-Brabant met 13 zorgaanbieders is succesvol gekopieerd in Friesland. Daar zijn inmiddels 11 aanbieders betrokken.
 Deze opschaling heeft tot toename in het aantal geïmplementeerde innovatieve zorgtechnologieën geleid. Vanwege het feit dat we binnen het programma écht samenwerken, kunnen we ‘versnellen’, ‘verbreden’ en ‘verzilveren’

Impact op de werkvloer

Er wordt gewerkt volgens de principes van ‘versnellen’ (via het versneld implementeren), ‘verbreden’ (door opschalen) en ‘verzilveren’ (door de besparingen en opbrengsten uit te nutten) van de inzet van innovatieve zorgtechnologieën. Dit betekent dat de invoering van arbeidsbesparende technologie in de zorg (gecombineerd met kwaliteitsverbetering) vooral samen met medewerkers in de praktijk plaatsvindt. De impact op de werkvloer is groot: medewerkers komen intensief in aanraking met nieuwe technologie, en worden gestimuleerd om écht anders te gaan werken met behulp van zorgtechnologie.

Samen innoveren = beter en sneller innoveren

Wat kunnen andere organisaties van dit initiatief leren?
 • Een goede programma- en projectstructuur is belangrijk waaronder het aanstellen van een dedicated programmanager en instellen van een stuurgroep met de bestuurders van deelnemende organisaties.
 • Commitment van iedere deelnemende organisatie is belangrijk. Daarbij hoort ook het commitment om de uren die noodzakelijk zijn voor opstart en implementatie, ook van zorgmedewerkers, daadwerkelijk te faciliteren.
 • Daarnaast het commitment van iedere deelnemende organisatie bij te dragen aan de programma- en projectstructuur inclusief het aanstellen een projectleider.
  Iedere deelnemende organisatie bij laten dragen met eigen middelen, bv 25% van de met de pilot(s) gemoeide materialen oplopend naar meer eigen financiering, bv 50%, vooruitlopend op een periode dat we ook zonder extra gelden/subsidies moeten doorontwikkelen.
 • Iedere deelnemende organisatie is verplicht zelf zorg te dragen voor de benodigde ICT-basisinfrastructuur als randvoorwaarde (zoals goed werkende wifi-verbindingen met voldoende datacapaciteit).
Wat wil Anders Werken in de Zorg bereiken?

Vergroten van het netwerk en samenwerkingsverband doordat andere regio’s aanhaken. We hopen andere regio’s te inspireren tot vergelijkbare samenwerkingsprogramma’s, die zich ook weer willen aansluiten bij de landelijke beweging Anders Werken in de Zorg.

Er wordt in de regio Friesland samengewerkt met NHL Stenden en Hanzehogeschool, naast twee ROC’s.  

Meer informatie: https://anderswerkenindezorg.nl/

Contactpersonen:

Nils van de Reijt (West-Brabant)
Paulien van der Meulen (Friesland).
Programmamanager
E-mailadres Nils.vandeReijt@tantelouise.nl
E-mailadres Paulien.van.der.meulen@nb.nl

Telefoon 06-83121835
06-83529730

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Blog
Annet de Lange: De weg naar Modern Werkgeverschap

In deze blog, die ook op skipr.nl is verschenen, vat Annet de Lange, ambassadeur Gezond Werken, de relevante pijnpunten samen die in de adviesrapporten van comissie Werken in de Zorg staan. Over "Anders besturen versus b...

Lees meer
Nieuws
COVID-Scholingsaanbod voor nieuwe zorgmedewerkers

Friese zorgorganisaties, het Friesland college en GGD Fryslân hebben de handen ineengeslagen en handreikingen Infectiepreventie ontwikkeld voor nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden. Download deze hier!

Lees meer
Zoemen met
Zoemen met impactmaker Bianca van Heeren – Amerpoort

In deze ZOOM-sessie praat Mulder met Bianca van Heeren, adviseur Arbeidsmarkt en Arbeidsmarktcommunicatie bij Amerpoort, over centraal georganiseerde recruitment.

Lees meer